#பகிங்கச் சட்டம், #தனியார் #சட்டம் வேறுபாடு என்ன? #குடியியல், #குற்றவியல் #சட்டங்கள் எவை?via IFTTT