அக்கரைப்பற்று தனியார் வைத்தியசாலை சிற்றூழியர் மறைவு

 #RikasAhamed.

அக்கரைப்பற்று முதலாம் குறிச்சி சேர்ந்தவரும்,NurshingHome,#Genious  வைத்திசாலை முன்னாள் ஊழியர், ஓட்டோ இர்பான் என்பவர் இன்று காலமானார்.

இன்னாலில்லாஹி வ இshibன்னா இலைஹி ராஜிஊன்