#நியதிச் சட்டத்திலும் பொதுச் சட்டத்திலும் எது மேலோங்கும்? நீதிமன்ற முற்றீர்ப்பு என்றால் என்ன?#Part 2via IFTTT