30.07.2021ம் திகதிக்குரிய அரச வர்த்தமானி,வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரே பார்வையில்


 30.07.2021ம் திகதிக்குரிய அரச வர்த்தமானியில் அடங்கியுள்ள அனைத்து வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரே பார்வையில்....


(Tamil, Sinhala & English)


1️⃣ சுகாதார அமைச்சு


⭕ ஆரம்ப தர வைத்திய உத்தியோகத்தர்களுக்கும் பல் சத்திர சிகிச்சை வைத்திய உத்தியோகத்தர்களுக்குமான திணைக்களப் பரீட்சை - 2021


2️⃣ பரீட்சை அறிவித்தல்


 இலங்கை கணக்காளர் சேவையின் தரம் III இற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அடிப்படையில் ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சை - 2021


3️⃣ நாடளாவிய சேவைகள் மற்றும் அரச சேவையின் நிறைவேற்றுத் தரப் பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான பொதுப் போட்டிப் பரீட்சை - 2021


4️⃣ தொழில் அமைச்சு


⭕ வேலையாளர் நட்டஈட்டு ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் சுருக்கெழுத்தாளர் (சிங்களம்) தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2021