ஜப்பான்,குறித்த தொகை #மொடர்னா பயன்பாட்டை நிறுத்தியது1.63 மில்லியன் டோஸ் மொடர்னா தடுப்பூசியின் பயன்பாட்டை நிறுத்தியது ஜப்பான்.