பாகிஸ்தானில் நில நடுக்கம், 20 இற்கும் அதிகமான உயிரிழப்புக்கள்via IFTTT