கணக்காளர் சேவை தரம் III பரீட்சை முடிவுகள்

இலங்கை கணக்காளர் சேவை தரம் IIIக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த/மட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்டிப்பரீட்சை 2016-2018.
பரீட்சை முடிவுகளை  Results.Exam.gov.lk இல் பார்வையிடலாம்


--- Advertisment ---