இந்தியாவின் முதலாவது பள்ளிவயாயல் இது

மேற்கு ஆசியாவில் இருந்து இஸ்லாம் தெற்காசியாவில் வேர் விட்ட வேளை.இந்தியாவின் முதலாவது பள்ளிவயாயல் இந்து அரசர்களால் அன்று  கேரளாவில் கட்டப்பட்டது.