திடீர் விஜயம்

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் திணேஸ் குணவரத்தன, இன்று நாராஹென்பிட்டவில் அமைந்துள்ள தொழில் அலுவல்கள் அமைச்சுக்கு இன்று திடீர் விஜயம் மேற்கொண்ட வேளையில் எடுக்கப்பட்ட படம்


Advertisement