விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன

2021 ம் ஆண்டுக்கான தரம் 1 க்கு மாணவர்களை பாடசாலைகளில் அனுமதிப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் மொழி மூலம்
https://moe.gov.lk/web/images/News/2020/grade1_a2dmision2020/2020_ad_t.pdf


Advertisement