#மொபிடலின் ஒரு அலுவலகம் மூடப்பட்டது

கொரொனா அச்சம் காரணமாக மொபிடலின் ராமநாயக்க மாவத்தை அலுவலகம் மூடப்பட்டுள்ளது.


Advertisement