ஊஞ்சலாட ஆசைப்பட்டு 6000 அடி பள்ளத்தில் வீழ்ந்து உயிர் பிழைத்தோர் #Russia #SulakCanyon #Dagestanvia IFTTT