இந்த வார அரச வர்த்தமானியில் வெளியாகிய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் போட்டி பரீட்சை விபரங்கள்


 


இந்த வார அரச வர்த்தமானியில் வெளியாகிய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் போட்டி பரீட்சை விபரங்கள் கீழே தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளது.

www.gazette.lk

The Open Competitive Examination for the Recruitment to the Post of Sri Lanka Administrative Service

The Open Competitive Examination for the Recruitment to the Post of Sri Lanka Education Administrative Service

The Open Competitive Examination for the Recruitment to the Post of Sri Lanka Planning Service

The Open Competitive Examination for the Recruitment to the Post of Sri Lanka Accountancy Service

The Open Competitive Examination for the Recruitment to the Post of Sri Lanka Scientific Service


tவிண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 16 Aug 2021