மத்திய சீனாவின் தொழிற்சாலையொன்றில் வெடிப்பு மத்திய  சீனாவின் தொழிறசாலையொன்றில் பாரிய தீ விபத்து எற்பட்டுள்ளது