உலக தரம் வாய்ந்த QS கற்கை நெறி உங்கள் BCAS Kalmunai வளாகத்தில்


 


அதியுயர் வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய Professional ஆகுவது உங்கள் கனவா?


தொழில்புரிவோருக்கு பகுதி நேரம் மற்றும் A/L பரீட்சை எழுதியோருக்கு முழு நேரமுமான உலக தரம் வாய்ந்த QS கற்கை நெறி உங்கள் BCAS Kalmunai வளாகத்தில்.


Become a high-paid Professional in the Construction Industry,

Start BTEC HND in Quantity Surveying

Leading to BSc (Hons) Quantity Surveying and Commercial Management.

(Part-Time and Full-Time batches)


- PEARSON/Edexcel -UK

- TVEC - SL Approved


After successfully completing BTEC HND, you have the access to grab your degree in more than 392 universities around the world.!


Feel free to contact us, 

0777 666 432 | 0773 247 711