உதவி விடுதிக் காப்பாளர்- பதவி -

 மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரங்களுக்கான அமைச்சு


கல்வித் தகைமை - உயர் தரத்தில் 1 பாடத்தில் சித்தி மற்றும் சாதாரண தரம்

வயதெல்லை 18-30

விபரமாக - : Dinamina, Daily News (2019.01.03)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 25.01.2019


--- Advertisment ---