மொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ்) பதவி வெற்றிடங்கள்

இலங்கையில் அமைந்துள்ள அமெரிக்கன் எம்பஸ்ஸியில் நிலவும் பின்வரும் பதவிக்கு வெற்றிடம்

பதவி - மொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ்)

தகைமைகள் & முழுமையான விபரங்களுக்கு - Details
011-249-8500 email ColomboERA@state.gov
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 21.11.2019


Advertisement