வித்தியாரம்பம்

Sehguthawoodu Najeemudeen.
இன்று 16.01.2020 அக்/பொத்துவில் பஹ்ரியா வித்தியாலயத்தின் ஆண்டு ஒன்றுக்கான மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்ளல் நிகழ்வு இடம்பெற்றது.
#வித்தியாரம்ப_விழா 2020 மழலைகளின் அதி ரடி ஆரம்பம்.


Advertisement