இலங்கையில், தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 925

இலங்கையில் னொரொனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 925 பேராகும்.


Advertisement