முகாமைத்துவ உதவியாளர் #பெறுபேறுகள்வன சீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின் கண்காணிப்பு முகாமைத்துவ உதவியாளர்
 - தொழிநுட்பம் சார்ந்த / தொழிநுட்பம் சாராத அலுவலர் வகுதியின் IIIம் தரத்தைச் சேர்ந்த
 வனவிலங்கு பாதுகாப்பாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை - 2017(2018)க்கான பெறுபேறுகள் இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 

#விண்ணப்பம் கோரப்பட்ட திகதி : 16.02.2018


Advertisement