குறுங்காலக் கற்கைநெறி

 

நிதி கணக்கியல் குறுங்காலக் கற்கைநெறி (Short Course in Financial Accounting) (online)

பல்கலைக்கழகம் - இலங்கைத் திறந்த பல்கலைக்கழகம்
காலப்பகுதி - 04 மாதங்கள்
மொழி - சிங்களம் மற்றும் ஆங்கிலம்.www.ousl.ac.lkAdvertisement