கற்கை நெறிக்கான விண்ணப்பங்கள்


மொரட்டுவப் பல்கலையின் NDT கற்கை நெறிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 2020.11.13. விபரங்கள் இணயைத்தில்.

https://www.itum.mrt.ac.lk Advertisement