அட்டாளைச்சேனை தேசிய கல்வியற் கல்லுாரியில் நேர்முகப் பரீட்சை

 (vk;.N[.vk;.r[Pj;)

Njrpa fy;tpaw; fy;Y}upf;F Gjpjhf mDkjpf;fg;glTs;s Mrpupa gapYdu;fSf;fhd Neu;Kfg;  guPl;ir New;W (15) ml;lhisr;Nrid kj;jpa kfh tpj;jpahyaj;jpy; (Njrpa ghlrhiy) ml;lhisr;Nrid Njrpa fy;tpaw; fy;Y}upapd; gPlhjpgjp jpU. Nf. Gz;zpa%u;j;jp  jiyikapy; eilngw;wJ.

,jw;fika ,];yhk;> fzpjk;> tzpf fy;tpAk; kw;Wk; fzf;fPL Mfpa ghlnewpfSf;F Neu;Kfg;guPl;ir Rfhjhu tpjpKiwfSld; kpfTk; Neu;j;jpahf eilngw;wJ.Advertisement