முதலாம் தரத்திற்கு மாணவர்களை இணைப்பதற்கான,ஆலோசனைக் கோவை


 


முதலாம் தரத்திற்கு மாணவர்களை இணைப்பதற்கான விண்ணப்பம் 


2022 ஆம் ஆண்டில் முதலாம் தரத்திற்கு பிள்ளைகளை அனுமதிப்பதற்கான

ஆலோசனைக் கோவை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


விண்ணப்பங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள  www.moe.gov.lk  என்ற இணையத்தளத்திற்கு பிரவேசிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.