டோக்கியோ ஒலிம்பிக்,அமெரிக்கா முன்னிலை



 டோக்கியோ ஒலிம்பிக் ; மொத்தமாக 52 பதக்கங்களுடன் அமெரிக்கா முன்னிலை!

2020 #TokyoOlympics Medal Count