இலங்கைத் திறந்த பல்கலைக்கழக கற்கை நெறிகள்இலங்கைத் திறந்த  பல்கலைக்கழக பின்வரும் கற்கை நெறிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

www.ou.ac.lk

Bachelor of Technology Honours in Engineering

Bachelor of Industrial Studies Honours

MPhil 

PhD


Faculty of Engineering Technology

Closing Date 30 September 2021