இணையம் ஊடாக முற்பதிவு

#www.ntmi.lk
சாரதி அனுமதிப்பத்திர  மருத்துவ சான்றிதழ் பெற, தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிறுவன இணையம் ஊடாக முற்பதிவு முறை அறிமுகமாகியுள்ளது.
இணையத்தில் பெற  www.ntmi.lk


Advertisement