"ஹலால் சான்றிதழ் வாபஸ்"

இலங்கை முஸ்லீம்கள் அதிகம் கொள்வனவு செய்யும் Uswatta நிறுவனத்தின் தயாரிப்புக்களுக்கு, HAC இனால் வழங்கப்பட்டிருந்த ஹலால் சான்றிதழ் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது.


Advertisement