நாடாளுமன்ற புதிய நியமனங்கள்⏺️
எதிர்க்கட்சி தலைவர் - சஜித்
@sajithpremadasa

⏺️
அவைத் தலைவர் - தினேஷ்
@DCRGunawardena

⏺️
ஆளும் கட்சியின் பிரதம கொறடா - ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ

⏺️
எதிர்க்கட்சி பிரதம கொறடா - கயந்த கருணாதிலக்க


Advertisement