போக்குவரத்து தடை

அதிபர், ஆசிரியர்களினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் ஆர்ப்பாட்டத்தின் காரணமாக பொரள்ள - கொட்டாவ வீதியின் போக்குவரத்து பெலவத்த பகுதியில் தடைப்பட்டுள்ளது


Advertisement