அரச பதவி வெற்றிடங்கள்


அரச மருந்தாக்கல் மருந்துப்பொருட்கள் உற்பத்திக் கூட்டுத் தாபனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

1. STORE KEEPER

2. PHARMACEUTICAL COMPLETE AIDE

3. LABOURER

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு - Daily News (2020.02.20), 
Application: www.spmclanka.lk (2020.02.21)

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி

SPECIMEN APPLICATION

Advertisement