பதவி வெற்றிடங்கள்

www.hrcsl.lk
#இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ன.

1. பணிப்பாளர்கள் - 05 வெற்றிடங்கள்

2. கணக்காளார் - 01 வெற்றிடம்

3. உள்ளக கணக்காய்வாளர் - 01 வெற்றிடம்

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு -

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 16.03.2020Advertisement