நீட்டிப்பு

பெப்ரவரி - மார்ச் மாதத்திற்கான வெட் செலுத்துவதற்காக கால எல்லை ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் திகதி வரையில் நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக, உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.


Advertisement