#மல்வானை நலன்புரிச் சங்க ஏற்பாட்டில்

மல்வானை நலன் புரிச்சங்க ஏற்பாட்டில்.சுமார் 800 குடும்பங்களுக்கு 5000/= பெறுமதியாக உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்ட தருணம் இது.


Advertisement