ஒமானில் தடை

ஏப்ரல் 12 -22 வரையான காலப் பகுதியில் ஒமானில், மஸ்கட் பகுதிக்கு வெளி இறங்கிச் செல்லவோ அல்லது உள் செல்லவோ முடியாமல் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.


Advertisement