காலம் நீடிப்பு

வாகனச் சாரதி அனுமதிப் பத்திரங்களைப் பெறுவதற்காகன கால் எல்லை ஜீலை 27 வரை நீடிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளது.


Advertisement