புனித மக்காவின் அழகிய தருணம்

ஹாஜிகள் ஹஜ் கடமைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் முதலாவதாக சமூக இடைவெளியைப் பேணி தவாபை நிறைவேற்றும் அழகிய காட்சி.


Advertisement