#அரச பதவி வெற்றிடங்கள்!

#பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவில் வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.


பதவிகள் விபரம்


01. முகாமைத்துவ உதவியாளர்


#தகைமைகள்

1. சாதாரண தரத்தில் 6 பாடங்களில் சித்தி (ஆங்கிலம், தமிழ், கணிதப் பாடங்களில் C கட்டாயம்)

2. உயர் தரத்தில் 3 பாடங்களில் சித்தி

3. மூன்று வருட அனுபவம்


02. உதவிப் பணிப்பாளர்


#தகைமை

1. பட்டம்


📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு - www.pucsl.gov.lk

📌 விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 21.08.2020Advertisement