முடக்கப்படுகிறது யாழ்


 10 நாட'களுக்கு முடக்கப்படுகிறது யாழ் மாநகரின் ஒருபகுதி


#COVID19 #LockDown #Jaffna  #LKA #SLnews