அழிந்தது கிராமங்கள், #ஐரோப்பாவில். #வெள்ளப் பெருக்கு #EuropeFlood. Hundreds Killed. #WestGermanvia IFTTT