"ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தை அதிகரிக்க முடியாது"


 


தற்போதைய நிலையில் ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தை அதிகரிக்க முடியாது - காமினி லொக்குகே