தீபாவளித் தீர்க்க மந்திரம்

பண்டிகைகாலங்களில் முடிந்தவரை   பெரிய கடைகளை தவிர்த்து சிறிய கடைகளில் பொருட்களை வாங்குங்கள் ஏனென்றால் அவர்களும் அவர்களது பிள்ளைகளும் பண்டிகைகளைக் jகொண்டாடணும் #தீபாவளி


--- Advertisment ---