விசேட வர்த்தமானி

நாட்டில் பாதுகாப்பு, பொது ஒழுங்கை பேண ஆயுதப்படைகளை அழைக்கவும், பொது பாதுகாப்பு கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் அமைதியை நிலைநாட்டும் பணிகளில் ஈடுபடவும் விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிட்டார் : ஜனாதிபதி


Advertisement