கற்றல் உபகரணம் கையளிப்புஅக்கரைப்பற்று சம்சுல் உலூம் வித்தியாலய மாணவர்களுக்கான கற்றல் உபகரணங்கள் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (31.12.2019) மாலை, அதிபர் ஜனாப். எம்.ஐ.எம்.சமீம் அவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு அவை வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

இதில் சிராஜ் மஷ்ஹூர், எம்.எம்.எம். தையார் மற்றும் ஐ.எல்.ஷரிப்டீன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.


Advertisement