பொங்கிக் கொண்டாடினார்,அமெரிக்கத் தூதுவர்

#பொங்கல் பொங்கி கொண்டாடி மகிழ்ந்த இலங்கைகான அமெரிக்க தூதுவர் அலைனா பி டெப்லிட்ஸ் @USAmbSLM


Advertisement