தமிழர்களின் இல்லங்களிலும், உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும்!

#HappyPongal #தைப்பொங்கல்
தமிழர்களின் இல்லங்களிலும், உள்ளங்களிலும் பொங்கல் போல் மகிழ்ச்சி பொங்க! பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.


நிறுவுனர்
#ceylon24
#இஸ்மர்யில்உவைசுர்ரஹ்மான்.Advertisement