#பிரயோகப் பரீட்சை அறிவித்தல்!

பட்டதாரிகளை பாடசாலை மாணவர் ஆலோசனைப் பணிகளுக்காக இலங்கை ஆசிரிய சேவையில் சேர்த்துக்கொள்வதற்கான அறிவித்தல்.விபரங்களுக்கு
moe.gov.lk/tamil


Advertisement