அவதானம்!

மின்னல் தாக்கம் இன்று இலங்கையின் சில பகுதிகளில் நிகழும் என எதிர்வு கூறப்படுகின்றது.


Advertisement