படம் சொல்லும் ஆயிரம் சேதிகள்

நாயின் விலை உயர்வா? அல்லது தொலைக் காட்சிப்  பெட்டியின் விலை உயர்வா? எது என்னவென்றாலும்,பொழுதை வீட்டிலிருந்து இப்படித்தான் களிக்கின்றோம்.


Advertisement