மாணவர்களுக்குரிய அறிவித்தல்

மே 11 இரண்டாம் தவணை

பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான அறிவிப்பு பின்பு வெளியாகும்

உயர்தர பரீட்சை ஒத்திவைக்கப்படாது

ஏப்ரல் 30க்கு முன் சாதாரண தரப் பரீட்சை முடிவு

புலமைப்பரிசில் பரீட்சை ஒத்திவைக்கப்படாது

பல்கலை விண்ணப்ப இறுதி திகதி மே 25


Advertisement